5 IV 2016

local promotor NCD

local promotor NCD

Partner główny:


PRNEWS

Patronat honorowy:

Bankier Bankier Bankier

Bankier PIIT PIIT

Patroni medialni:

Cashless Bankier PRNews
 • AGENDA KONFERENCJI

  NO CASH DAY™: Obrót bezgotówkowy w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

  test

  Termin: 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie

  Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym DAGO, Rondo ONZ 1 w Warszawie
  (Rondo 1 )

   

  Agenda:

  • 09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

  • 10.00 – 10.20 – otwarcie Konferencji w ramach europejskich obchodów NO CASH DAY™ – wystąpienia Patronów Honorowych i Partnera Głównego  Konferencji

  • 10.20 – 12.00 – Sesja: Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

  Prezentacje:

  • Tadeusz Kościński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, „Rozwój cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki – od papierowej do cyfrowej Polski”

  • Adam Tochmański, Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, „Płatności bezgotówkowe w Polsce –  wczoraj, dziś i jutro”

  • dr Jakub Górka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, „Idiosynkratyczna rzeczywistość – less cash, no cash, more cash”

  • Paweł Bułgaryn, Ministerstwo Finansów, „Perspektywa administracji publicznej we wdrażaniu płatności bezgotówkowych”

  • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce, „Rola Visa w rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce”

  • 12.00 – 12.30 przerwa kawowa

  • 12.30 – 13.20 – Sesja: Nowoczesne technologie i nowe generacje użytkowników motorem rozwoju obrotu bezgotówkowego

    Prezentacje:

  • Grzegorz Wójcik, Członek Zarządu  Izby Gospodarki Elektronicznej

  • Cezary Kosiński, Swan Payments, „Technologie płatności bezgotówkowych – o sukcesie zadecydują bezpieczeństwo i wygoda”

  • 13.20 – 14.10 – Sesja: Regulacje prawne a wzrost obrotu bezgotówkowego

  Prezentacje:

  • dr Michał Grabowski, Kancelaria Michał Grabowski, „Czy interpretacje prawne ograniczają czy wspomagają rozwój płatności elektronicznych? – aktualne stanowiska KNF, UOKiK, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości”

  • dr Krzysztof Korus, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni, Czy prawo sprzyja odgotówkowieniu obrotu?”

  • 14.10- 15.30 – TAK i NIE dla gotówki – dyskusja końcowa z udziałem w/w prelegentów i zaproszonych gości, zwolenników i przeciwników obrotu bezgotówkowego, udział w niej wezmą m.in. Krzysztof Kolany – Główny analityk Bankier.pl, Adrian Kurowski – Dyrektor Visa Europe w Polsce, Mariusz Pawlak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Główny Ekonomista ZPP,  Karol Stec – Dyrektor ds. Koordynacji Projektów w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Adam Tochmański – Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

  • 15.30 – podsumowanie i zakończenie Konferencji prowadzonej przez Sławomira Cieślińskiego z Medien Service – partnera akcji No Cash Day

  • 15.30 – 16.30 – obiad

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

  Przejdź do formularza zgłoszeniowego

 • Obrót bezgotówkowy w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

  NO CASH DAY™ 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie

  (wersja skrócona)

  Konferencja „Obrót bezgotówkowy w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” została zaplanowana jako jedno z działań ogólnoeuropejskiej akcji NO CASH DAY™ w Polsce. Jest to pierwsza w naszym kraju, i na tak dużą skalę pierwsza w Europie, edycja tej imprezy zainicjowanej i od 5 lat organizowanej we Włoszech przez stowarzyszenie Cashlessway. Wyrazem wagi przykładanej do tej imprezy jest fakt, iż już jej pierwsza europejska edycja uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego.

  Celem NO CASH DAY™ jest publiczne wezwanie do ograniczenia płatności gotówkowych i rzucenie światła na wiele, często nieznanych, negatywnych aspektów tego typu płatności.

  Kwestie programowe:

  Wśród zmian gospodarczych zachodzących w Polsce w minionym ćwierćwieczu na podkreślenie zasługuje znaczące unowocześnienie stosowanych w naszym kraju metod płatności. Przełomem było wprowadzenie przed ponad 20 laty systemów kart płatniczych, a z czasem jeszcze wielu innych nowatorskich rozwiązań, jak np. bardzo obecnie modnych i promowanych płatności mobilnych. Cechą łączącą wszystkie te nowości był i pozostaje fakt, iż wszystkie one ułatwiając płatnikom dostęp i obrót pieniędzmi jednocześnie ograniczały i ograniczają posługiwanie się gotówką. Trend do zwiększania obrotu bezgotówkowego uważa się za pożądany, a udział obrotu bezgotówkowego w płatnościach ogółem w danym kraju jest traktowany jako miernik jego cywilizacyjnego rozwoju i zaawansowania technologicznego.

  Transakcje bezgotówkowe dotyczą rozliczeń pieniężnych, w których obie strony rozliczenia (dłużnik i wierzyciel) posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie dochodzi do użycia gotówki. Charakter transakcji bezgotówkowej ma również transakcja płatnicza z wykorzystaniem instrumentu pieniądza elektronicznego.

  W Polsce ukierunkowane, świadome i wspólne działania wybranych firm i instytucji na wzrost obrotu bezgotówkowego rozpoczęły się przed mniej więcej 10 laty – wskutek zaistnienia czynników zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. (…)

  Idea przygotowania kompleksowego wieloletniego programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce powstała w 2007 r., jako wynik dyskusji w ramach utworzonej wówczas, z inicjatywy Związku Banków Polskich, Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, oraz podstawowy wniosek z przeprowadzonych przez NBP, w formie „burzy mózgów”, warsztatów na temat stanu obrotu bezgotówkowego w Polsce i Unii Europejskiej.

  Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zarówno stworzony „Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2011 -2013”, jak i ten zmieniony na lata 2014-2020, nie był i nie jest w żadnej mierze źródłem obowiązków nakładanych na obywateli czy przedsiębiorców. Program był i pozostaje dokumentem wskazującym kierunkowe działania, które należy podjąć i realizować, by upowszechniać bezgotówkowe formy płatności, nie przesądza jednak w sposób bezwzględny formy i sposobu ich realizacji. Dlatego między innymi tak ważne jest prowadzenie akcji popularyzujących i promujących obrót bezgotówkowy wśród ogółu społeczeństwa.

  A ponieważ wzrost obrotu bezgotówkowego jest zadaniem i wyzwaniem nie tylko dla polskiego społeczeństwa, ale i dla innych krajów europejskich, idea wspólnej akcji pod nazwą NO CASH DAY™ ma sens. Podobnie jak przygotowywana w Warszawie w dniu 5 kwietnia przeglądowa konferencja na ten temat pod proponowanym tytułem „Obrót bezgotówkowy w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

  W ramach przygotowywanej sesji przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • rozwój obrotu bezgotówkowego i jego aktualny stan w Polsce i w Unii Europejskiej,
  • Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020,
  • limitowanie kwot płatności gotówkowych w Polsce i Europie,
  • zmiany w odbiorze społecznym w odniesieniu do obrotu bezgotówkowego i jego instrumentów,
  • wygoda i bezpieczeństwo jako podstawowe czynniki napędzające rozwój obrotu bezgotówkowego,
  • nowoczesne bezgotówkowe instrumenty płatnicze (…)

   

  Po stronie słuchaczy przewidujemy kadrę specjalistów i decydentów co najmniej średniego szczebla (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy (…)

  Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych firm mających określony dorobek dotyczący proponowanych omawianych zagadnień z zakresu obrotu bezgotówkowego – czy to w aspektach czysto technicznych i technologicznych, czy praktyki rynkowej lub badawczej. Końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z intensyfikacją obrotu bezgotówkowego w Polsce w kilku najbliższych latach.

   

  Sprawy organizacyjne:

  Proponowany schemat organizacyjny:

  09.00 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku

  09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwa kawowa w międzyczasie

  15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

  16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

  Pomysłodawcą i organizatorem konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” jest na zasadzie wyłączności firma Medien Service Sp. z o.o., polski partner i organizator akcji NO CASH DAY™ w Polsce.

  Ważne:

  Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej.

  Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora po skontaktowaniu się z nim:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.nocashdaypoland.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2016-03-07

   

 • Paweł Bułgaryn, Koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

  Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, koordynujący prace Wydziału Systemów i Usług Płatniczych zajmującego się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, systemów płatności, a także prawno-ekonomicznych aspektów rozwoju obrotu bezgotówkowego.
  Współtworzył projekt ustawy implementujący do polskiego prawa dyrektywę o usługach płatniczych (PSD) oraz tzw. drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (EMD2). Prowadził też prace nad projektem rozporządzenia SEPA podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011. Uczestnik grup eksperckich przy Komisji Europejskiej (Komitet Płatności) oraz grup roboczych ds. usług finansowych Rady Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych
  i pieniądza elektronicznego.

   

  Sławomir Cieśliński

  Ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek.
  Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa MEDIEN SERVICE jest od 2001r. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card (www.conkarta.pl) – od lat największej „kartowej” konferencji w Polsce i w regionie , od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (www.polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Od 2008 r. organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r. wydaje Almanach „Polskie Karty” (www.cardsalmanach.eu).
  W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi nazwę CommonSign Warsaw – www.commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital Money & Currency Forum (www.digitalmoneyforum.biz).
  Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

   

  dr Jakub Górka

  dr nauk ekonomicznych, fascynat pieniądza, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki), autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych (vide www.jgorka.pl).

   

  dr Michał Grabowski, radca prawny

  Grabowski MichałOdbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1993-1998) oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn (1998-2000), jak również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001-2005). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał także tytuł doktora nauk prawnych.
  Od 1998 r. uczestniczy w obsłudze prawej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i jednostek administracji rządowej.  Doświadczenie zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz podmiotach gospodarczych.
  Specjalizuje się w prawie płatności elektronicznych, jest autorem pierwszego komentarza do Ustawy o usługach płatniczych oraz monografii Instrumenty płatnicze, jak również współautorem Komentarza do prawa bankowego pod red. H. Gronkiewicz- Waltz. Doradza bankom, instytucjom płatniczym, operatorom telefonii naziemnej i komórkowej i innym podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów z zakresu usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

   

  Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

  Od lat wnikliwy obserwator polskiego rynku kapitałowego. Recenzuje decyzje zarządów banków centralnych i spółek giełdowych. Bezkompromisowy w rozprawianiu się z mitami rynku kapitałowego. Laureat nagrody Narodowego Banku Polskiego im. W. Grabskiego. Poszukuje złotej metody analizy fundamentalnej. Autor ponad 5000 analiz i artykułów rynkowych.

   

  dr Krzysztof Korus

  Korus KrzysztofDr Krzysztof Korus jest radcą prawnym i ekonomistą, wykładowcą Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów do spraw implementacji dyrektywy PSD. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie usług finansowych, prawa nowych technologii, prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań dr Krzysztofa Korusa stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych oraz prawo konkurencji. Ekspert w dziedzinie rynków finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Członek (Associate Member) stowarzyszenia European Payments Consulting Association (EPCA), które gromadzi europejskie organizacje wyspecjalizowane w profesjonalnym doradztwie z zakresu usług płatniczych dla dostawców usług finansowych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych, członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach oraz seminariach z zakresu prawa elektronicznych elementów płatniczych, prawa bankowego. Współzałożyciel i partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p.

   

  Cezary Kosiński

  Konsultant świadczący usługi doradztwa w zarządzaniu pod firmą Swan Payments. Specjalizuje się w zastosowaniach nowoczesnych technologii w handlu, transporcie, bankowości i instytucjach publicznych, szczególnie technologii związanych z płatnościami bezgotówkowymi oraz wykorzystaniem Internetu i urządzeń mobilnych w budowaniu interakcji z konsumentami.
  Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, dr nauk technicznych w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów, absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
  W branży płatności kartowych od roku 2000. W latach 2000-06 w Wincor Nixdorf PL (Dyrektor Działu Banking Software Solutions). W latach 2006-08 w Optimum Sp. J. (Dyrektor Działu Systemów Transakcyjnych). Od 2008 w Hypercom EMEA na stanowisku Director Field Marketing w regionie Europy Wschodniej, a od 2011 po przejęciu przez VeriFone kierował zespołem zarządzania produktami i wsparcia technicznego w Europie Centralnej. Od czerwca 2012 działa pod firmą Swan Payments (www.swan-payments.com). Realizował projekty o charakterze „interim management”, miedzy innymi dla Deutsche Telecom AG (1,5 roku jako Konsultant Rozwoju Biznesu w zakresie akceptacji kart oraz mobilnych portfeli NFC w krajach Europy Środkowej i Wschodniej) oraz dla Spire Payments (1,5 roku jako dyrektor rozwoju biznesu mPOS na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji Południowowschodniej). Doradzał także klientom w Niemczech, na Łotwie i w Polsce w zakresie analiz rynku i budowania planów rozwoju.

   

  Tadeusz Kościński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

  Doradca Prezesa Banku Zachodniego WBK S.A. Ma ponad 30 lat doświadczenia w bankowości międzynarodowej i detalicznej. Do 1990r. pracował w City of London na stanowisku Senior Manager w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Po zmianach ustroju politycznego w Polsce w 1989r. przeniósł się do Polski w 1990r., aby współpracować z polskimi bankami. Od 1997r. pracuje w Banku Zachodnim WBK S.A gdzie, między innymi, pełnił funkcje szefa Skarbu, szefa IT i szefa Direct Banking (karty płatnicze, ATM, Bankowość Telefoniczna i Internet). W listopadzie 2015r. powołany został na stanowisko Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

   

  Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce

  Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).
  Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował wieloma projektami dla instytucji finansowych. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych.
  Z Visa Europe związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
  Od października 2014 r. dyrektor Visa Europe w Polsce.

   

  Mariusz Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Główny Ekonomista ZPP, Partner, Lorek Pawlak Family Office

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Ekspert w zakresie inwestowania i zarządzania majątkiem. Współtwórca Lorek Pawlak Family Office – pierwszego na rynku polskim podmiotu family office, gwarantującego kompleksową obsługę finansową i pozafinansową zamożnych rodzin. Specjalizuje się w działaniach, które znacząco wpływają na skuteczne zabezpieczenie majątku i jego dalsze pomnażanie.
  Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (licencja KNF nr 2519). Przez wiele lat pracował w biurach maklerskich. Od 1994 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w zespole sprzedaży dla zagranicznych klientów instytucjonalnych, natomiast w latach 1997-2002 w Societe Generale Securities Polska S.A. jako Institutional Equity and Derivatives Salesman. Zdobył doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich pracując jako Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w IR Services Sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) oraz Partner w MMT Management Sp. z o.o. W PKN Orlen S.A. pełnił funkcję Doradcy Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych oraz Kierownika Działu Kontrolingu Operacyjnego. W Polimex-Mostostal S.A. pracował jako Project Manager w biurze fuzji i przejęć, w Presspublica Sp. z o.o. (wydawca Rzeczpospolitej i Parkietu) jako Wiceprezes ds. operacyjnych. Był także Wiceprezesem funduszu private equity Infinity Capital S.A.
  Niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Platforma Mediowa Point Group S.A. (przewodniczący komitetu audytu). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Black Lion NFI S.A. (członek komitetu audytu), Hawe S.A. (wiceprzewodniczący rady nadzorczej), IKS Solino S.A., Apator S.A. (członek komitetu audytu) oraz Arteria S.A.

   

  Joanna Smolska, Zastępca dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st.Warszawy 

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa) oraz studiów podyplomowych – w Szkole Głównej Handlowej (finanse) oraz Akademii im L. Koźmińskiego (zarządzanie w administracji).Członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
  W Urzędzie Miasta od 2007 r., odpowiedzialna za zarządzanie płynnością finansową budżetu Miasta, pozyskiwanie finansowania zwrotnego z Międzynarodowych Instytucji Finansowych, a także obsługę bankową; zaangażowana w poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego obszaru zarządzania finansami.

   

  Karol Stec

  Dyrektor ds. Koordynacji Projektów w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Odpowiedzialny za kontakty z administracją publiczną oraz projekty realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i we współpracy z podmiotami trzecimi. Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi branży handlowej i współpracuje bezpośrednio z organami kontroli urzędowej nadzorującymi łańcuch żywnościowy. Od 2001 roku był i jest nadal zaangażowany w działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w tym obniżenie opłaty interchange fee.

   

  Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim

  Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W latach 1987-92 był inspektorem, specjalistą, głównym specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach 1992- 1998 był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 2004 r. przedstawiciel NBP w Komitecie ds. Systemów Płatności i Rozrachunku Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Od 2008 r. Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

   

  Grzegorz Wójcik

  Członek Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska. Założyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej. Prezes zarządu Autenti.com.
  Jako Dyrektor Generalny Allegro Group zarządzał serwisami grupy w Polsce i kilkunastu krajach środkowo-wschodniej Europy. Wcześniej przez 15 lat zarządzał mediami cyfrowymi, m.in. w sieci radiowej RMF, portalu Interia.pl oraz w Grupie ITI (telewizji TVN i portalu Onet). Jako szef Rady Nadzorczej PBI, organizacji branżowej skupiającej największych internetowych konkurentów, inicjował standardy badań Internetu w Polsce.

   

 • 00_Przesłanie G. Emili do uczestników_05_04_06

  01_Od papierowej do cyfrowej Polski_T.Koscinski_Min. Rozwoju

  02_Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj dziś i jutro_A.Tochmanski_Koalicja

  03_Idiosynkratyczna rzeczywistosc_J.Gorka_UW

  06_No Cash Day w Polsce_P.Staniszewska_eCommerce Polska

  07_Technologie platnosci bezgotowkowych_C.Kosinski_Swan Payments

  08_Czy interpretacje ograniczaja rozwoj płatn. elektron_M.Grabowski_Kancelaria

  09_Czy prawo sprzyja odgotówkowieniu_K.Korus_dLK

  10_ZPP_no cash day

   

 • Coroczna włoska akcja promująca obrót bezgotówkowy w tym kraju, pod nazwą NO CASH DAY™, organizowana od 2011r. przez włoskie stowarzyszenie CashlessWay, w tym roku po raz pierwszy przekroczy granice Włoch i będzie miała wymiar europejski. NO CASH DAY™ od lat patronują włoskie Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego oraz Ministerstwo Administracji Publicznej. Po raz pierwszy organizowana w bieżącym roku akcja NO CASH DAY™ jako przedsięwzięcie ponadkrajowe zyskało już patronat Parlamentu Europejskiego.

  Dzień 5 kwietnia 2016 jako NO CASH DAY™ chcemy zorganizować również w Polsce. Partnerem NO CASH DAY™ w Polsce i organizatorem wydarzeń towarzyszących temu projektowi jest Medien Service.

  NO CASH DAY™ organizowany we Włoszech od pięciu lat w czerwcu, w tym roku został wyjątkowo przeniesiony na kwiecień ze względu na, goszczącą po raz pierwszy w Europie, Międzynarodową Konferencję Money 20 / 20 Europe. W dniach 4-7 kwietnia 2016r. w Danii odbędzie się pierwsza poza USA edycja tej konferencji, bardzo prestiżowego wydarzenia rynku płatności i usług finansowych organizowanego co roku w Las Vegas, z wieloma tysiącami uczestników w każdej edycji.

  Celem akcji NO CASH DAY™ jest publiczne wezwanie do ograniczenia płatności gotówkowych, wskazanie na ich słabe strony oraz promowanie nowoczesnych metod i instrumentów płatności bezgotówkowych. Nieprzypadkowo ta akcja narodziła się we Włoszech, w kraju o jednym z najwyższych wskaźniku użytkowania gotówki w Europie, gdzie płatności elektroniczne są wciąż jeszcze mało popularne ( ok. 30 operacji przy użyciu karty rocznie na 1 mieszkańca, przy średniej 86 dla Europy).

  W ramach akcji NO CASH DAY™ w Polsce, oprócz szeroko zakrojonej akcji medialnej, przewidujemy organizację specjalistycznej konferencji na temat obrotu bezgotówkowego. Konferencja odbędzie się w Warszawie oczywiście w dniu 5 kwietnia 2016 r.

  W minionym ćwierćwieczu w Polsce dokonał się olbrzymi postęp w zakresie stosowanych w naszym kraju metod płatności, a pod pewnymi względami – jak np. w odniesieniu do tzw. płatności zbliżeniowych czy mobilnych – rozwiązania nasze są wręcz rynkowymi liderami. Póki co jednak w wymiarze ogólnokrajowym daleko nam jeszcze do bycia krajem z dominującym obrotem bezgotówkowym, podobnie jak to powoli ma miejsce np. w krajach skandynawskich. Ale działania takie są od lat podejmowane i włączenie się naszego kraju w akcję NO CASH DAY™ na pewno przyniesie w tym zakresie kolejne rezultaty.

  Propozycja włączenia się Państwa Instytucji, Organizacji czy Firmy w przygotowanie akcji NO CASH DAY™ w Polsce jest skierowana do wszystkich, nie ograniczamy niczyich pomysłów w tym zakresie: zapraszamy do przeprowadzenia akcji promocyjnych na blogach, serwisach firmowych, w mediach społecznościowych- na Twitterze (#nocasday6) , Facebooku itp., do przeprowadzenia spotkań promujących obrót bezgotówkowy, flash-mob i innych happeningów. Ale z pewnością największy efekt osiągniemy wtedy, gdy połączymy nasze pomysły, możliwości organizacyjne i finansowe w jeden wspólny projekt.

  Zapraszam do aktywnej promocji NO CASH DAY™ w Polsce!

  Zapraszam do kontaktu i współpracy z niżej podpisanym organizatorem NO CASH DAY™ w Polsce, w tym konferencji w dniu 5 kwietnia!

   

  Daty 5 kwietnia 2016 r. NIE ZAPOMNIJ – ZAPOMNIJ O GOTÓWCE!

  info_logo

  Kontakt do Organizatora:

  Sławomir Cieśliński, Medien Service Sp. z o.o.

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

 • No Cash Day 2016_ G.Emili_ Conference in Poland

  Manifesto for Cashlessness