5 IV 2016

local promotor NCD

local promotor NCD

Partner główny:


PRNEWS

Patronat honorowy:

Bankier Bankier Bankier

Bankier PIIT PIIT

Patroni medialni:

Cashless Bankier PRNews

Formularz zgłoszeniowy

5 kwietnia 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne DAGO, Rondo ONZ 1 (Rondo 1 )

 

Koszt udziału:

  • 300 pln ( plus 23% VAT) od osoby

 

Zniżki:

  • 20% dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
  • 50% dla jednostek  administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych
  • 100% dla Posłów i Senatorów RP oraz studentów uczelni ekonomicznych

 

Zgłaszam udział w Konferencji
NO CASH DAY™: Obrót bezgotówkowy w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
w dniu 5 kwietnia 2016 r.

Liczba osób (wymagane)

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Zgoda na przesłanie faktury elektronicznej:
 TAK NIE

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

 

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczam, iż znane są mi Warunki udziału w konferencji.

Uwaga: Wysłanie faktury przez organizatora konferencji zostanie poprzedzone mailem od niego potwierdzającym fakt przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa powyżej wymienionych wskazanych osób w konferencji.